یادداشت های پردازش شده توسط ماشین های سنگ زنی پرچین