در آسیاب های توپ کارخانه های ساخته شده از توپ ساخته می شوند