ارزش خرد کردن دانه های درشت دانه مصلوب شدن وابسته به عشق شهوانی