چه تجهیزات اساسی مورد نیاز در یک معدن گرانیت می باشد