واشر طلای گرداب نمی خواهد پرتاب شود اما چرخش خواهد یافت